09356458299
09301313283
02156571305
09053060214
09053060216
09053060217
ایلیا کروم تولید کننده ویژه و برتر دستگاه 
مخملپاش
فانتاکروم
هیدروگرافیک
پودر مخمل در 100 طیف رنگی
چسب مخمل 
فیلم هیدروگرافیک و پک مواد فانتاکروم